Pekeliling ini adalah untuk memberi satu garis panduan kepada kementerian dan agensi dalam penyediaan cadangan program dan projek bagi dikemukakan kepada Kementerian Ekonomi untuk pertimbangan dan kelulusan. Garis Panduan Perancangan dan Penyediaan Program dan Projek Pembangunan adalah seperti di Lampiran kepada Pekeliling ini.

Bil. Tajuk Dokumen
1 Garis Panduan Penyediaan KSP RMKe-12 dan Permohonan Projek Pembangunan Tahun 2024-2025 Muat Turun
2 Garis Panduan Penyediaan RMKe-12, 2021-2025 Muat Turun
3 Garis Panduan Penyediaan Rancangan Malaysia Kesebelas, (2016-2020) Muat Turun
4 Slaid Pembentangan Garis Panduan Penyediaan Rancangan Malaysia Kesebelas (2016-2020) Muat Turun
5 Garis Panduan Bagi Pelaksanaan Program Projek RP2 RMKe-10 (2012-2013) Muat Turun
6 Garis Panduan Perancangan dan Penyediaan Program dan Projek Pembangunan Muat Turun
7 Garis Panduan Perancangan Projek - Lampiran 1 Muat Turun
8 Garis Panduan Perancangan Projek - Lampiran 2 Muat Turun
9 Garis Panduan Perancangan Projek - Lampiran 3 Muat Turun
10 Garis Panduan Perancangan Projek - Lampiran 4 Muat Turun
11 Garis Panduan Perancangan Projek - Lampiran 5 Muat Turun
12 Garis Panduan Perancangan Projek - Lampiran 6 Muat Turun
13 Garis Panduan Projek Penyelenggaraan Infrastruktur dan Kemudahan Pelancongan Sedia Ada Muat Turun
14 Garis Panduan Bagi Pelaksanaan Program Projek RP1 RMKe-10 (2011-2012) Muat Turun
15 Pematuhan Perbelanjaan Mengikut Siling Peruntukan Pembangunan Muat Turun
16 Projek RMKe-9 yang belum dilaksana Muat Turun

Sebarang surat atau pertanyaan berhubung Garis Panduan ini boleh diajukan kepada :

Bahagian Ekonomi Makro
Kementerian Ekonomi
Aras 5, Menara Prisma, Presint 3
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62675 W.P Putrajaya
(U.P. : Pengarah Bajet Pembangunan)

Tel : 03-8090 2280