• Untuk memperbanyakkan pembangunan luar bandar dan merapatkan jurang ekonomi antara kawasan bandar dan luar bandar.
  • Untuk meningkatkan ketersampaian komuniti luar bandar untuk menjana pendapatan yang lebih baik menerusi pelbagai industri kampung dan kraftangan.
  • Untuk meningkatkan ketersampaian komuniti luar bandar yang lebih baik terhadap ICT dan teknologi baru dan memperbaiki amalan bertani.
  • Untuk meluaskan dan menambah kemudahan kredit untuk perdagangan berkaitan aktiviti pertanian dan perkhidmatan di kawasan luar bandar.
  • Untuk memperbaiki lagi kualiti hidup populasi luar bandar menerusi pertambahan infrastruktur sosial dan fizikal dan juga untuk memperbaiki tahap kesihatan luar bandar dan kemudahan pendidikan.