Pembangunan modal insan merupakan faktor kritikal bagi menjana dan mengekalkan pertumbuhan ekonomi negara. Ketersediaan tenaga kerja berkemahiran tinggi adalah penting untuk menyokong peralihan semua sektor ekonomi ke arah aktiviti berintensifkan pengetahuan, teknologi dan Inovasi. Kearah merealisasikan aspirasi negara ini, dasar-dasar utama adalah merangkumi 4 bidang fokus berikut:

1. Menambah baik kecekapan pasaran buruh

1.1 Menambah baik produktiviti buruh dan gaji melalui peralihan kepada pekerjaan berkemahiran tinggi

 • Menggalakkan industri untuk meningkatkan rantaian nilai dengan melabur dalam aktiviti bernilai tambah yang tinggi yang memerlukan tenaga kerja mahir
 • Pelaksanaan sistem upah yang dikaitkan dengan produktiviti (PLWS)
 • Mengurangkan jurang gaji untuk menambah baik ekuiti (peningkatan pampasan pekerja kepada KDNK)

1.2 Mempertingkat operasi pasaran buruh bagi memaksimumkan kecekapan dan keberkesanan

 • Menambah baik maklumat pasaran buruh bagi membuat keputusan termaklum (informed decision)
 • Mengatasi isu-isu pasaran buruh seperti ketidakpadanan pekerjaan (job mismatch) dalam pasaran buruh, memastikan kadar pengangguran kekal rendah dan meningkatkan penyertaan wanita dalam pasaran buruh bagi meningkatkan inklusiviti
 • Mempertingkat perundangan berkaitan perburuhan secara berterusan agar kekal relevan dan memenuhi keperluan pasaran buruh

1.3. Menambah baik pengurusan pekerja asing

 • Pusat Kelulusan Setempat (OSC)
 • ‘Strict Liability’ – Majikan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap proses pengambilan dan kebajikan pekerja

2. Mentransformasi TVET untuk memenuhi permintaan industri

2.1 Memperkukuh tadbir urus TVET untuk pengurusan yang lebih baik

2.2 Meningkatkan kualiti dan penyampaian program TVET untuk menambah baik kebolehpasaran graduan

 • Mengupayakan program yang diterajui industri bagi mengurangkan ketidakpadanan kemahiran
 • Memperkukuh kurikulum TVET
 • Mengarusperdana Sistem Latihan Dual Nasional (SLDN)
 • Membangun tenaga pengajar berkualiti

2.3 Meningkatkan penjenamaan untuk menarik minat terhadap TVET

 • Mempromosikan TVET sebagai laluan pilihan
 • Mengiktiraf teknologis sebagai profesional
 • Laluan pendidikan yang jelas untuk TVET

3. Memperkukuh pembelajaran sepanjang hayat untuk meningkatkan kemahiran

3.1 Meningkatkan Kemahiran Pekerja

 • Memperluas liputan pembiayaan latihan untuk pekerja – Peluasan Akta Pembangunan Sumber Manusia Berhad (PSMB)
 • Meningkat latihan pekerja bagi majikan Perusahaan Kecil & Sederhana (SME)
 • Memperkukuh program peningkatan kemahiran berteraskan industri – Malaysian Meister Programme (MMP)
 • Mempromosi persijilan alternatif untuk pembelajaran berterusan –
  • Program Pengiktirafan Pencapaian Terdahulu (RPEL)
  • Pengakreditan Pembelajaran Berasaskan Pengalaman Terdahulu (APEL)
 • Menyokong latihan pra-pekerjaan melalui Skim Latihan Pekerja Masa Hadapan (FWT)

3.2 Membentuk kecemerlangan keusahawanan dan memperluas latihan komuniti untuk sektor ekonomi berpendapatan tinggi

 • Meningkat keberkesanan program latihan keusahawanan
 • Memperkasakan komuniti melalui latihan.

4. Menambah baik kualiti pendidikan untuk meningkatkan outcome pelajar dan kecemerlangan institusi

4.1 Menambah baik pencapaian murid melalui peningkatan akses dan kualiti

 • Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 – 2025 (Pendidikan Prasekolah hingga Lepas Menengah)

4.2 Mempertingkatkan tadbir urus dan kerjasama pihak berkepentingan untuk sokongan sekolah yang lebih baik

4.3 Mempertingkatkan kualiti graduan dan program serta memperkukuh penyelidikan untuk inovasi

 • Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (Pendidikan Tinggi) 2015 - 2025

4.4 Mencapai tadbir urus IPT yang cemerlang dan kemampanan kewangan